Hãy liên lạc

 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện
 • Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện

Túi truyền áp lực -500ml/1000ml/3000ml để truyền nhanh máu và dịch, truyền dịch với cột hiển thị áp suất/máy đo hậu môn cho cấp cứu bệnh viện

S500.A1M1B2F1Túi 500cc 1nfus1on + Đồng hồ đo Piston + Khóa vòi + H3Bulb + Phim TPU
S500.A2M1B2F1Túi truyền dịch 500cc + Máy đo piston + Van xoắn + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S500.A1M3B2F1Túi 500cc 1nfus1on + Đồng hồ đo kim loại + Khóa vòi + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S500.A2M3B2F1Túi truyền dịch 500cc + Đồng hồ đo kim loại + Van xoắn + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S500.A2M3B1 F1Túi 500cc 1nfus1on + Đồng hồ đo kim loại + Van xoắn + Bóng đèn 2oz + Phim TPU
S500.A1M2B2F1Túi truyền dịch 500cc + Máy đo tuyến giáp + Khóa vòi + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S500.A2M2B2F1Túi 500cc 1nfus1on + Đồng hồ đo Anero1d + Van xoắn + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S1000.A1M1B2F1Túi truyền 1000cc + Đồng hồ đo Piston + Khóa vòi + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S1000.A1M1B1F1Túi truyền dịch 1000cc + Đồng hồ đo Piston + Khóa vòi + 2oz Bóng đèn + Phim TPU
S1000.A2M1B2F1Túi truyền dịch 1000cc + Máy đo piston + Van xoắn + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S1000.A1M3B2F1Túi truyền 1000cc + Đồng hồ đo kim loại + Khóa vòi + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S1000 A2M3B2F1Túi truyền dịch 1000cc + Đồng hồ đo kim loại + Van xoắn + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S1000.A1M2B2F1Túi truyền 1000cc + Máy đo tuyến giáp + Khóa vòi + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S1000.A2M2B2F1Túi truyền dịch 1000cc + Máy đo tuyến giáp + Van xoắn + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S3000.A1M1B2F1Túi truyền dịch 3000cc + Đồng hồ đo Piston + Khóa vòi + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S3000.A2M1B2F1Túi truyền dịch 3000cc + Máy đo piston + Van xoắn + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S3000.A1M3B2F1Túi 3000cc 1nfus1on + Đồng hồ đo kim loại + Khóa vòi + H3Bulb + Phim TPU
S3000.A2M3B2F1Túi 3000cc 1nfus1on + Đồng hồ đo kim loại + Van xoắn + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S3000.A1M2B2F1Túi truyền dịch 3000cc + Máy đo tuyến giáp + Khóa vòi + Bóng đèn H3 + Phim TPU
S3000 A2M2B2F1Túi truyền 3000cc + Máy đo tuyến giáp + Van xoắn + Bóng đèn H3 + Phim TPU


Túi tiêm truyền IV:Đảm bảo kỹ thuật an toàn và đáng tin cậy trong việc điều trị bằng dịch truyền tĩnh mạch và động mạch với túi dịch áp lực 1000ml này. Nó cũng lý tưởng cho chẩn đoán theo dõi áp suất.

Chất lượng tốt:Túi truyền dịch y tế được làm bằng vật liệu chất lượng cao để đảm bảo hiệu suất tuyệt vời. Mỗi túi không có mủ cao su để tránh bất kỳ phản ứng nào và chỉ dành cho một bệnh nhân.

Thiết kế thông minh:Được thiết kế với khóa vòi 3 chiều, có thể dễ dàng kiểm soát áp suất của máy truyền áp lực tiêm tĩnh mạch này. Nó cũng có bóng bơm lạm phát lớn để lạm phát nhanh chóng, dễ dàng và có kiểm soát, có thể được thực hiện bằng một tay.

Sử dụng dễ dàng:Bao IV y tế truyền áp lực này được thiết kế với một vòng treo để dễ dàng lắp đặt. Treo túi truyền dịch dành cho bệnh viện trên móc gắn, cột IV hoặc vòng móc treo trượt ở nhiều cơ sở y tế khác nhau.

Thông số kỹ thuật sản phẩm:Túi truyền áp lực y tế có dung tích 1000 ml. và có thước đo được mã hóa màu để đảm bảo theo dõi chính xác áp lực của bệnh nhân.


Tính năng sản phẩm

Không có mủ cao su thiên nhiên

Móc túi chất lỏng tích hợp

Bóng đèn cầm tay thích hợp cho lạm phát và giảm phát

Đồng hồ đo áp suất chính xác để kiểm tra luồng không khí

Kẹp an ninh

Vòng cột IV với hệ thống treo mở rộng

Kiểm tra rò rỉ 100% sau khi sản xuất

Rất nhiều phong cách là tùy chọn

Sản phẩm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu mới


Dòng nâng cấp:

Bản nâng cấp được thiết kế để tái sử dụng. Dễ dàng vệ sinh và làm bằng túi nylon màu xanh được gia cố bền bỉ.


Thông tin sản phẩm

Nguồn gốc:Sản xuất tại Trung Quốc
Tên thương hiệu:OEM / ODM
Số mô hình:500ml/ 1000ml / 3000ml
Chứng nhận:CEFDA ISO


Mô tả ngắn

Số lượng đặt hàng tối thiểu:1000units
Chi tiết đóng gói:mỗi hộp màu hoặc polybag
Thời gian giao hàng:Khoảng 30 ngày
Cảng chất hàng:Ninh Ba hoặc Thượng Hải
Điều khoản thanh toán:Tiền gửi 30%, số dư 70%
Khả năng cung cấp:10000pcs / tháng

Inquiry